Los Mejores Interiores Interores Del NBA选秀202222222222222 JABBARI SMITH,CHET HOLMRGR,PAOLO BANCHERO YMás

0 Comments

Los Mejores Interores Del NBA选秀2022年:Jabari Smith,Chet Holmrg,Paolo Banchero YMás
 秩。(pos。)

 秩。(一般的)

 Jugador

 关联

 1

 1

 Chet Holmrgren

 侦察

 2

 2

 Jiǎ巴里·史密斯(Jabari Smith)

 侦察

 3

 4

 Paolo Banchero

 侦察

 4

 7

 杰里米·索钦(Jeremy Sochan)

 侦察

 5

 8

 马克·威廉姆斯

 侦察

 6

 9

 Keegan Murayan

 Zhēn察

 7

 13

 杰伦·杜恩(Jalen Durn)

 侦Chá

 8

 19

 Tǎ里·埃森

 侦察

 9

 21

 Kè里斯蒂安·科洛洛科(Christian Cololoko)

 侦察

 10

 24

 EJ Liddell

 侦察

 11

 34

 Dà卫·罗迪(David Roddy)

 侦察

 12

 37

 Yuē翰·巴特勒

 侦察

 13

 38

 沃Kè·凯斯勒

 侦察

 14

 42

 伊斯玛尔马达

 侦察

 15

 45

 Yannick Nzosa

 侦察

 16

 46

 多米Ní克·巴洛(Dominick Barlow)

 侦察

 17

 50

 卡洛·玛特科维奇(Carlo Matkovic)

 侦Chá

 18

 51

 迈克尔·福斯Tè

 侦察

 19

 52

 Khalifa Diop

 侦察

 20

 53

 杰林·威廉姆Sī

 侦Chá